HASTA/HASTA ADAYI-YAKINI KİŞİSEL VERİ İŞLEME AYDINLATMA METNİ

  • Anasayfa
  • HASTA/HASTA ADAYI-YAKINI KİŞİSEL VERİ İŞLEME AYDINLATMA METNİ
Son Güncelleme Tarihi : Temmuz 18, 2023


A) Kişisel Veriyi İşleyen Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Veri Sorumlusu Büyük Ortadoğu Sağlık Eğitim Turizm San. Tic A.Ş. (Özel Ortadoğu Hastaneleri, Şirket )
Adres İvedik Caddesi No:61 Yenimahalle/Ankara
İletişim Tel:      +90 (312) 315 5545 E-mail: kvkk@ortadoguhastaneleri.com.tr
B) İşlenen Veriler
1-       Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi ve Yeri, Ölüm Raporu, Anne/Baba Adı, Protokol No, İmza, Cinsiyet, Diğer Nüfus Bilgileri, Pasaport Numarası, Fotoğraf
2-       İletişim Bilgisi: Adres, Telefon, E-posta
3-       Finans: İBAN, Faturalama ve Fatura bilgileri.
4-       Mesleki Deneyim: Eğitim Bilgileri
5-       Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Ses Kaydı, Kamera Kaydı
6-       Fiziksel Mekân Güvenliği: Kamera Kayıtları
7-       Biyometrik Veri: Avuç İçi Bilgileri,
8-       Sağlık Bilgileri: Hasta Tıbbi Raporları, Tanı Verileri, Biyometrik ve Genetik Veriler, Laboratuvar Sonuçları, Test Sonuçları, Muayene Verileri, Doktor Analiz ve Yorumları, Randevu Bilgileri, Reçete Bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile web sitemizde yer alan online hizmetlerden yararlanmak istediğinizde paylaştığınız sağlık verileriniz,
C)  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
1.        Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
2.        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
3.        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi
4.        Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
5.        Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
6.        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
7.        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
8.        Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
9.        Mal Hizmet Satın Alım İşlemlerinin Yürütülmesi
10.   Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
11.   Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
12.   Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
13.   Hasta Kayıt Bilgilerinin Oluşturulması
14.   Reklam, Kampanya, Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
15.   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
16.   Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Takibi
17.     Talep Şikayetlerin Takibi
18.   Yetkili Kişi ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
1-       Şirket hissedarları ve yöneticileri
Şirketimiz hissedarlar ve yöneticilerinin, mevzuat ve esas sözleşmemize göre şirket faaliyetlerini izleme, inceleme ve gerektiğinde denetleme hakkı bulunduğundan, kişisel verilerinizin buralara aktarılması söz konusu olabilir.
2-       Tedarikçiler/İş Ortakları/Müşteriler/Denetçi ve Danışmalar
Şirketimizce dışarıdan hizmet alındığı durumlarda kişisel verilerinizin özel sağlık sigorta şirketleri, sandık ve vakıflar, özel laboratuvarlar, danışman gibi hizmet sağlayıcılara aktarılması söz konusu olabilir.
3-       Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve mahkemelerce talep edilmesi halinde aktarılması söz konusu olabilir.
4-       Kanuni Temsilciler ve Diğer Sağlık Kuruluşları
Sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu ile yetki vermiş olduğunuz veya yetkili olan kanuni temsilciler.
Kişisel Veri Toplama Yöntemi: 1-          Fiziki Sözleşme imzalanması, teklif alınması, 2-     ElektronikBina giriş- çıkışlarında, faks yazışmalarından veya elektronik posta haberleşmeleri aracılığıyla elektronik olarak toplanabilmektedir.
Veri Toplama Hukuki Sebebi Sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olarakTarafınızla bir sözleşme imzalanması durumunda sözleşme şartlarının yerine getirilmesi.Kurumumuzun meşru menfaatlerinin korunmasıHukuki Yükümlülüğün Yerine GetirilmesiKamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bak hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yöneti amacı

F)       Kanun md.11’de Düzenlenen Haklarınız

Kanunun 11 inci maddesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak sahip olduğunuz başvuru hakları sayılmıştır. Yazılı olarak ya da internet sitemizdeki https://www.ortadoguhastaneleri.com.tr/ ilgili kişi başvuru formunu kullanarak bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu başvurunuz üzerine süresi içerisinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Kanun md.11 çerçevesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak şu haklara sahipsiniz:
1-        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3-       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-        Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6-       Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7-       İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasın itiraz etme,
8-       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

HASTA/HASTA ADAYI/HASTA YAKINI KİŞİSEL VERİ AÇIK RIZA FORMU

Büyük Ortadoğu Sağlık Eğitim Turizm San. Tic A.Ş. (Özel Ortadoğu Hastaneleri, “Veri Sorumlusu” / “Şirketimiz”) ile aranızda bulunan ticari iş ilişkisi kapsamında Şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesi söz konusu olduğundan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca sizden açık rızanızı talep ediyoruz.

Açık Rıza Metni

Kanun kapsamında, hasta/hasta adayı ve hasta yakınlarına yönelik hazırlanan ve tarafınıza iletilen aydınlatma metninde ve Şirketimiz Kişisel Verileri İşleme ve Saklama Politikasında; hangi kişisel verilerinizin hangi amaç ile işlendiğine ve hangi durumlarda paylaşıldığına ayrıntıları ile yer verilmiştir. Bu AÇIK RIZA metnini imzalamakla

Şirketimize sunmuş olduğunuz, kimlik bilgileri (ad-soyad, doğum tarihi doğum yeri), iletişim bilgileri (telefon, e-mail, adres) ile sağlık bilgilerinizi İş sürekliliğinin sağlanması / – Ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgilendirme amacıyla SMS, MMS, e-posta ve her türlü ticari elektronik ileti ve diğer iletişim araçları aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi / – İş akışının sağlanması, iletişimin kurulması ve kolaylaştırılması amaçlarıyla sınırlı olarak, mesajlaşma uygulamaları vasıtasıyla yurtdışı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılması, amaçlarıyla sınırlı olarak alma, saklama ve yurtiçi ve gerektiğinde yurtdışına aktarma işlemleri de dâhil olmak üzere, işleme yetkisini vermektesiniz. Sağlık bilgileriniz Şirketimizin meşru menfaatinin korunması, hukuki sorumluluklarının ve tarafınızla olan sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; kimlik ve iletişim bilgileriniz ise ilgili amaç doğrultusunda hizmet satın aldığımız tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır. Bu AÇIK RIZA metnini imzalamasanız dahi Şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verilerin Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddesi çerçevesinde işlenmesinin söz konusu olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Açık Rızanın İptali

Açık rızanızı geri almak, bilgi değişikliği yapmak veya belgenizin imha edilmesini istemeniz halinde, talebinizi Şirketimizin İvedik Caddesi No:61 Yenimahalle/Ankara adresine fiziken yahut noter kanalıyla iletebilir, kvkk@ortadoguhastaneleri.com.tr adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz